Thu hồi bột Đồng và sản xuất FeCl2

Chúng tôi thu gom dung dịch đồng phế thải CuCl2 phát sinh ở các công ty về cho phản ứng với sắt để tạo ra dung dịch FeCl2 và bột đồng.
Sản phẩm bột đồng (80-85%) : 1380 tấn/năm
FeCl2: 12000 tấn/năm

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG