Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH S

  • Công ty TNHH S
  • KCN Quang Châu - Tình Bắc Giang
  • Hệ thống xử lý thải sinh hoạt: 300 m3/ngày đêm
  • 2018