Xử lí nước thải sinh hoạt cho Công ty TNHH D

  • Công ty TNHH D
  • KCN Bá Thiện, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Hệ thống xử lý nước thải sinh họat : 70m3/ngày đêm
  • 2019