Hệ thống xử lí khí thải cho Công ty TNHH D

  • Công ty TNHH D
  • KCN Bá Thiện I , Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Hệ thống xử lý khí thải: 100m3/min
  • 2018