Hệ thống xử lý khí thải Công Ty TNHH Y

  • Công ty TNHH Y
  • KCN Bá Thiện II- Vĩnh Phúc
  • Hệ thống xử lý khí thải : 600m3/min x 2
  • 2019