Hệ thống xử lí khí thải Công ty TNHH U

  • Công ty TNHH U
  • KCN Khai Quang, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Xây dựng hệ thống xử lý khí thải : 400m3/min x 2
  • 2017