Hệ thống xử lí nước thải cho Công ty TNHH Y

  • Công ty TNHH Y
  • KCN Bá Thiện II, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Hệ thống xử lý nước thải sản xuất : 500m3/ngày đêm
  • 2019