Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất Công ty TNHH S

  • Công ty TNHH S Việt Nam
  • KCN Quang Châu, Tình Bắc Giang
  • Hệ thống xử lý nước thải sản xuất: 2000m3/ngày đêm
  • 2018