Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Công Ty TNHH D

  • Công ty TNHH D Vina
  • KCN Bá Thiện , Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Hệ thống xử lý nước thải sản xuất : 150m3/ngày đêm
  • 2019