Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Công Ty N

  • Công ty TNHH N Vina
  • KCN Bá Thiện II - Vĩnh Phúc
  • Hệ thống xử lý nước thải sản xuất : 1200m2/ngày đêm
  • 2018