Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất Công ty TNHH B

  • Công ty TNHH B Vina
  • KCN Khai Quang, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Hệ thống xử lý nước thải sản xuất nhà máy 1: 1400m2/ngày đêm, Hệ thống xử lý nước thải sản xuất nhà máy 2: 1400m2/ngày đêm
  • 2017 - 2018